map
Uploaded by Guest
31st May 2023 5:03am
Category: Futsal
// Thống kê: "Auth" : '["0-Game", "1-Wins", "2-Hòa", "3-Losses", "4-Winrate", "5-Goals", "6-Assists ", "7-GK", "8-CS", "9-CS%", "10-Vai trò", "11-Nick"]'

/* BIẾN */

/* PHÃ’NG */
const roomName = "🦠 AMEBAS 🦠 | MENDIGOS | FLASH" ;
const botName = "🤖 GIẢNG VIÊN CÁ NHÂN" ;
const maxPlayers = 16 ;
const roomPublic = true ;
const địa lý = [ {
"mã"
Likes: 0
Views: 136
Downloads: 5